StoryEditor

Tylko 2/3 byłych dostawców ROTR złożyło wnioski o dotacje za niezapłacone mleko

Zakończył się termin składania wniosków związanych z udzieleniem pomocy dostawcom, którym podmioty skupowe w latach 2018 – 2020 nie zapłaciły za dostarczone mleko. Ostatnie wnioski można było dostarczyć 10 grudnia. Do placówek Agencji Modernizacji Restrukturyzacji Rolnictwa wpłynęły 543 wnioski. Dotyczą one w całości byłych członków spółdzielni mleczarskiej ROTR w Rypinie. Jak podaje ARiMR liczba ta może jeszcze ulec zmianie ze względu na możliwość dostarczenia dokumentacji drogą pocztową.

17.12.2021., 00:00h

Kto mógł ubiegać się o rekompensaty?

O rekompensatę mogli ubiegać się dostawcy, którzy nie otrzymali zapłaty w latach 2018 – 2020 z tytułu mleka sprzedanego podmiotowi skupowemu. Przyczyną nieuregulowania płatności miała być upadłość firmy skupującej surowiec. W tym okresie doszło do trzech upadłości znaczących na rynku firm mleczarskich. Mianowicie Bielmleku w Bielsku Podlaskim, Spółdzielni Mleczarskiej ROTR w Rypinie i Spółdzielni Mleczarskiej OZO w Ozorkowie. Dostawcy dwóch z tych przedsiębiorstw mogli na postawie rozporządzenia zmieniającego zakres zadań ARiRM ubiegać się o rekompensaty za dostarczone mleko. Kolejne rozporządzenie uwzględniające upadłości w roku 2018 dało możliwość skorzystania z pomocy również dostawcom rypińskiej spółdzielni. W praktyce kolejne z wydanych rozporządzeń było wygospodarowaniem środków pieniężnych, które trafić miały właśnie do nich.

Jak wysokie wsparcie?

W wydanym rozporządzeniu nie określono konkretnej kwoty jaka mogłaby przysługiwać dostawcy. Określono natomiast warunki, które ograniczały wysokość pomocy. Nie mogła ona przekroczyć kwoty utraconego dochodu z tytułu sprzedaży mleka w roku, w którym producent rolny nie otrzymał płatności od podmiotu skupowego. Wartość ta była obliczana jako różnica pomiędzy iloczynem sprzedanych litrów mleka i jego średniej ceny, a iloczynem litrów i ich ceny sprzedanych w:

  • kolejnych trzech latach poprzedzających sprzedaż
  • trzech z pięciu lat poprzedzających sprzedaż z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wartości utraconego dochodu.

Wysokość pomocy nie mogła również przekroczyć 80% kwoty wynikającej z dokumentacji potwierdzającej sprzedaż mleka z gospodarstwa do podmiotu skupowego.

Ile budżet może przeznaczyć na pomoc producentom mleka?

Założona kwota pomocy dostawcom to 12,5 miliona złotych. W przypadku jej przekroczenia do obliczenia wysokości wsparcia zostanie użyty współczynnik korygujący. Stanowić ma on kwotę ilorazu 12,5 mln złotych i kwoty stanowiącej zapotrzebowanie na pomoc obliczonych na podstawie danych wynikających ze złożonych wniosków. Informacje te obecnie wchodzą w etap weryfikacji, a o szczegółach ARiMR poinformuje w ciągu kilku tygodni. Można wywnioskować, że cześć byłych dostawców zrezygnowała z ubiegania się o rekompensaty. W roku upadłości spółdzielnia mleczarska ROTR liczyła ponad 800 członków. Część rolników miała problemy ze skompletowaniem dokumentacji. W wielu przypadkach ma być ona jeszcze uzupełniana.

Artur Puławski

25. maj 2024 03:03